• نینجا آرامش در طوفان
  • جنگویی در دل تاریکی
1 2
مربیگیری و داوریمربیگیری و داوری
آزمون هاآزمون ها
مسابقات و جلساتمسابقات و جلسات
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اخبار مهماخبار مهم
استان ها و کشورهای تحت پوششاستان ها و کشورهای تحت پوشش

مجموع: 4 ذخیره شده در 6 موضوعات


مسابقات اصفهان
به آگاهی می رساند نمایندگان استان موظفند هر چه سریعتر برای تکمیل مدارک جهت صدور احکام فدراسیونی
مسابقات کشوری بهمن ماه 95 به شکل زیر اقدام نمایند :
1 . مدارک مورد نیاز شامل اسکن صفحه اول شنا سنامه, اسکن کارت ملی, اسکن کارت هو شمند فدراسیون
دارای اعتبار و اسکن بیمه ورزشی دارای اعتبار می باشد .
2 . لازم استتتتت متتدارک هر هنرجو داختتل یتت فو تتدر بتتا نتتام هنرجوی مربورتته خیره و بتته آدر
ایمیل mohammadninja38@gmail.com ار سال گردد. توجه شود در متن هر ایمیل باید ا سامی هنر جویانی
که مدارک آنها ارسال شده است کر گردد .
3 . چنانچه تعداد هنرجویان شما زیاد بوده و امکان ارسال مدارک به صورت ایمیل وجود ندارد می توانید مدارک
را به صورت بیان شده در بند 1 و 2 در سی دی خیره کرده و به آدر پستی مسئول سب ارسال نمایید .
4 . پس از ارسال مدارک به صورت سی دی یا ایمیل, در تلگرام به مسئول سب جهت پیگیری یادآوری فرمایید .
5 . مدارک باید حداکثر تا تاریخ 96,1,20 جهت بررسی او یه ارسال گردد .


با سلام و ارادت خدمت نمایندگان محترم نین بودو واریور
به آگاهی می رسااااند بر اساااان آدوین آیین نامه مدید آمیته آموزم و آزمون ودراسااایون ورزم ها رزمی
مدارک مورد نیاز برا اخذ نمایندگی در استان ها به شرح زیر می باشد :
1 . گواهی عدم سوپیشینه
2 . گواهی عدم اعتیاد
3 . مدرک مربیگر ودرال حداقل درمه 3
4 . مدرک آحصیلی حداقل دیپلم
5 . آپی از آمام صفحات شناسنامه
6 . آپی آارت ملی
7 . ورم بیوگراوی
8 . یک قطعه عکس 3 × 4
9 . معروی نامه ازگروه نین بودو واریور
اوراد وامد شاارایب با در دساات داشااتن مدارک ووو می آوانند مهت اخذ نمایندگی اسااتانت به آمیته آموزم
ودراسیون ورزم ها رزمی مرامعه نمایند. لازم به ذآر است گواهی عدم اعتیاد و عدم سوپیشینه از آاریخ صدور
آن به مدت یک ماه است .


با سلام خدمت نمایندگان محترم گروه نین بودو واریور
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور و ثبت نام در دوره مربیگری فدرال درجه 3 بر اساس اعلام کمیته آزمون
فدراسیون ورزش های رزمی به شرح زیر می باشد :
1 . داشتن حداقل سن 20 سال
2 . یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت آقایان به همراه یک عدد پوشه
3 . کپی حکم فنی دان 1 فدراسیونی و مربیگری عملی هر دو از سبک نین بودو واریور
4 . کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری
5 . کپی کارت عضویت فدراسیونی
6 . دو قطعه عکس 3 × 4 پشت نویسی شده
7 . ارایه فیش واریزی به حساب فدراسیون
8 . ارایه کپی آخرین مدرک تحصیلی ) حداقل دیپلم(
9 . ارایه برگ عدم سووو پیشووینه ) نیروهای مسوولر و کارمندان دو تی می توانند گواهی اشووتدال به خدمت ارایه
نمایند . )
10 . ارایه اصل برگه عدم اعتیاد
11 . چنانچه قبلا دوره تئوری را گذرانده اند ارایه اصل ریز نمرات ا زامی است .
متاسفانه تعدادی از نمایندگان در تکمیل مدارک مربیگری هنرج ویان سهل انگاری نموده و مدارک ناقص تحویل
مسئول سبک شده است و این امر سبب زمان بر شدن صدور احکام مربیگری شده است و عواقب آن به عهده
هنرجوی مربوطه و نماینده ایشان می باشد .
از تاریخ 95 / 12 / 1 جهت صدور احکام مربیگری درجه 3 فدرال, مدارک یاد شده باید توسط افراد واجد شرایط به
کمیته آزمون و آموزش فدزراسیون ورزش های رزمی تحویل گردد.

اخبار-مربیگری و داوری
قابل توجه نمایندگان نین بودو واریور کشور :
با سلام و ارادت
افراد نامبرده زیر می توانند با فدراسییون ورز اای رزمی تما االیل نموده و با ایماره بر درخواسیر که
قبلا توسط مسئول سبک به آن اا اعلام اده اسر وضعیر ااکام مربیگری فدرال خود را پیگیری نمایند :
1 . محبوبه مثنوی پور
2 . فرزانه مومنی
3 . علیرضا نصیری
4 . سالار فتحی
5 . بهنام طیب نیا
6 . روح انگیز مجانی
7 . مرضیه داقان
8 . امید اسمعیلی
9 . سارا بلاغی
لازم به ذکر اسر پیگیری به عهده نامبردگان بوده و مسئول سبک مسئولیتی در این مورد ندارد .
موفق بااید .