• نینجا آرامش در طوفان
  • جنگویی در دل تاریکی
1 2
اخبار - اخبار مهم


با سلام و ارادت خدمت نمایندگان محترم نین بودو واریور
به آگاهی می رسااااند بر اساااان آدوین آیین نامه مدید آمیته آموزم و آزمون ودراسااایون ورزم ها رزمی
مدارک مورد نیاز برا اخذ نمایندگی در استان ها به شرح زیر می باشد :
1 . گواهی عدم سوپیشینه
2 . گواهی عدم اعتیاد
3 . مدرک مربیگر ودرال حداقل درمه 3
4 . مدرک آحصیلی حداقل دیپلم
5 . آپی از آمام صفحات شناسنامه
6 . آپی آارت ملی
7 . ورم بیوگراوی
8 . یک قطعه عکس 3 × 4
9 . معروی نامه ازگروه نین بودو واریور
اوراد وامد شاارایب با در دساات داشااتن مدارک ووو می آوانند مهت اخذ نمایندگی اسااتانت به آمیته آموزم
ودراسیون ورزم ها رزمی مرامعه نمایند. لازم به ذآر است گواهی عدم اعتیاد و عدم سوپیشینه از آاریخ صدور
آن به مدت یک ماه است .