• نینجا آرامش در طوفان
  • جنگویی در دل تاریکی
1 2
اخبار - مسابقات و جلسات


مسابقات اصفهان
به آگاهی می رساند نمایندگان استان موظفند هر چه سریعتر برای تکمیل مدارک جهت صدور احکام فدراسیونی
مسابقات کشوری بهمن ماه 95 به شکل زیر اقدام نمایند :
1 . مدارک مورد نیاز شامل اسکن صفحه اول شنا سنامه, اسکن کارت ملی, اسکن کارت هو شمند فدراسیون
دارای اعتبار و اسکن بیمه ورزشی دارای اعتبار می باشد .
2 . لازم استتتتت متتدارک هر هنرجو داختتل یتت فو تتدر بتتا نتتام هنرجوی مربورتته خیره و بتته آدر
ایمیل mohammadninja38@gmail.com ار سال گردد. توجه شود در متن هر ایمیل باید ا سامی هنر جویانی
که مدارک آنها ارسال شده است کر گردد .
3 . چنانچه تعداد هنرجویان شما زیاد بوده و امکان ارسال مدارک به صورت ایمیل وجود ندارد می توانید مدارک
را به صورت بیان شده در بند 1 و 2 در سی دی خیره کرده و به آدر پستی مسئول سب ارسال نمایید .
4 . پس از ارسال مدارک به صورت سی دی یا ایمیل, در تلگرام به مسئول سب جهت پیگیری یادآوری فرمایید .
5 . مدارک باید حداکثر تا تاریخ 96,1,20 جهت بررسی او یه ارسال گردد .