• نینجا آرامش در طوفان
  • جنگویی در دل تاریکی
1 2
اخبار - مربیگیری و داوری


با سلام خدمت نمایندگان محترم گروه نین بودو واریور
شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور و ثبت نام در دوره مربیگری فدرال درجه 3 بر اساس اعلام کمیته آزمون
فدراسیون ورزش های رزمی به شرح زیر می باشد :
1 . داشتن حداقل سن 20 سال
2 . یک برگ تصویر شناسنامه و کارت ملی و کارت پایان خدمت آقایان به همراه یک عدد پوشه
3 . کپی حکم فنی دان 1 فدراسیونی و مربیگری عملی هر دو از سبک نین بودو واریور
4 . کپی کارت بیمه ورزشی سال جاری
5 . کپی کارت عضویت فدراسیونی
6 . دو قطعه عکس 3 × 4 پشت نویسی شده
7 . ارایه فیش واریزی به حساب فدراسیون
8 . ارایه کپی آخرین مدرک تحصیلی ) حداقل دیپلم(
9 . ارایه برگ عدم سووو پیشووینه ) نیروهای مسوولر و کارمندان دو تی می توانند گواهی اشووتدال به خدمت ارایه
نمایند . )
10 . ارایه اصل برگه عدم اعتیاد
11 . چنانچه قبلا دوره تئوری را گذرانده اند ارایه اصل ریز نمرات ا زامی است .
متاسفانه تعدادی از نمایندگان در تکمیل مدارک مربیگری هنرج ویان سهل انگاری نموده و مدارک ناقص تحویل
مسئول سبک شده است و این امر سبب زمان بر شدن صدور احکام مربیگری شده است و عواقب آن به عهده
هنرجوی مربوطه و نماینده ایشان می باشد .
از تاریخ 95 / 12 / 1 جهت صدور احکام مربیگری درجه 3 فدرال, مدارک یاد شده باید توسط افراد واجد شرایط به
کمیته آزمون و آموزش فدزراسیون ورزش های رزمی تحویل گردد.

اخبار-مربیگری و داوری
قابل توجه نمایندگان نین بودو واریور کشور :
با سلام و ارادت
افراد نامبرده زیر می توانند با فدراسییون ورز اای رزمی تما االیل نموده و با ایماره بر درخواسیر که
قبلا توسط مسئول سبک به آن اا اعلام اده اسر وضعیر ااکام مربیگری فدرال خود را پیگیری نمایند :
1 . محبوبه مثنوی پور
2 . فرزانه مومنی
3 . علیرضا نصیری
4 . سالار فتحی
5 . بهنام طیب نیا
6 . روح انگیز مجانی
7 . مرضیه داقان
8 . امید اسمعیلی
9 . سارا بلاغی
لازم به ذکر اسر پیگیری به عهده نامبردگان بوده و مسئول سبک مسئولیتی در این مورد ندارد .
موفق بااید .